ANBI-logo.png

Naam van de instelling: Stichting Polderhart
RSIN: 820746514
Postadres: Noordeinde 62
 1843 JK Grootschermer

Doelstelling van Stichting Polderhart

 1. Het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotse stilstand in de bloedcirculatie door het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren in noodsituaties.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak om samen met de hulpdiensten te werken aan een aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert aan de overleving van de patiënt met de plotse stilstand in de bloedcirculatie in Nederland;
 2. Het bevorderen van het inzicht in en de kennis over de plotse stilstand van de bloedcirculatie en wat er zelf aan levensreddende hulp geboden kan worden;
 3. Het bevorderen van Automatische Externe Defibrillatoren en getrainde bedieners op openbare plekken, in de werkomgeving en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn
 4. Het geven van voorlichting in de breedste zin van het woord over het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED);
 5. Alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting:

Het beleid van de stichting is op een zo efficiënt mogelijke manier de doelstellingen, zoals vermeld in de statuten, te realiseren.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mevr. R. van Borre
Secretaris: mevr. I. Ehlebracht
Penningmeester: dhr. J. Konijn
Bestuurslid: dhr. O. van der Schaaff
Bestuurslid: mevr. M. Rietveld
Bestuurslid: dhr. M. Twint

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten in 2012

 • Er is 4 keer vergaderd.
 • Aan groep 8 van de basisscholen in de gemeenten Graft-De Rijp en de Schermer is voorlichting gegeven.
 • Veel tijd is besteed aan de herhalingslessen van onze vrijwilligers. In totaal zijn er 7 herhalingsavonden in de diverse dorpskernen gehouden.
 • Veel vrijwilligers hebben we begeleid met het aanmelden bij de BurgerAED of het verlengen van hun aanmelding.
 • In 2012 is er 1 nieuwe AED bijgekomen en wel in de Starnmeer.
 • Er is een onderhoudsplan opgesteld met daarbij een meerjarenbegroting.
 • Veel tijd en aandacht is er besteed aan het nazorgprotocol, omdat oproepen soms toch heftige emoties veroorzaken.
 • Een aantal bestuursleden heeft in Driehuizen gecollecteerd voor de Anjercollecte van het Prins Bernhardfonds. Als beloning heeft de stichting daarvoor een bedrag van € 38,19 ontvangen

 

Financiële verantwoording 2012

Ontvangsten  Uitgaven
Subsidie gemeenten   € 3.608,00   Administratiekosten   € 154,43
Donatie voor aanschaf AED   € 2.465,69   Onderhoud   € 3.443,45
Cursusgelden   € 1.135,00   Overige uitgaven   € 201,93
Bijdrage Pr. Bernhardfond   € 38,19  
Overige inkomsten   € 106,44   Voordelig saldo   € 3.553,51
    € 7.353,32    € 7.353,32