ANBI-logo.png

Naam van de instelling: Stichting Polderhart
RSIN: 820746514
Postadres: Noordeinde 62
 1843 JK Grootschermer

Doelstelling van Stichting Polderhart

 1. Het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotselinge stilstand in de bloedcirculatie door het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren in noodsituaties.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak om samen met de hulpdiensten te werken aan een aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert aan de overleving van de patiënt met de plotselinge stilstand in de bloedcirculatie in Nederland;
 2. Het bevorderen van het inzicht in en de kennis over de plotselinge stilstand van de bloedcirculatie en wat er zelf aan levensreddende hulp geboden kan worden;
 3. Het bevorderen van Automatische Externe Defibrillatoren en getrainde bedieners op openbare plekken, in de werkomgeving en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn
 4. Het geven van voorlichting in de breedste zin van het woord over het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED);
 5. Alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting:

Het beleid van de stichting is op een zo efficiënt mogelijke manier de doelstellingen, zoals vermeld in de statuten, te realiseren.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr. R. Hooijberg
Secretaris: mevr. I. Ehlebracht
Penningmeester: dhr. J. Konijn
Bestuurslid: dhr. O. van der Schaaff
Bestuurslid: mevr. M. Rietveld
Bestuurslid: dhr. M. Twint
Bestuurslid: mevr. R. van Borre

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten in 2014

 • Er is 6 keer vergaderd.
 • Aan groep 8 van de basisscholen in de gemeenten Graft-De Rijp en de Schermer is voorlichting gegeven.
 • Veel tijd is besteed aan de herhalingslessen van onze vrijwilligers. In totaal zijn er 6 herhalingsavonden in de diverse dorpskernen gehouden waar 113 personen aan deelnamen..
 • Veel vrijwilligers hebben we begeleid met het aanmelden bij HartslagNU of het verlengen van hun aanmelding.
 • In 2014 zijn er 47 mensen nieuw opgeleid.
 • In totaal hebben we sinds de oprichting meer dan 400 mensen opgeleid waarvan er 230 zijn aangemeld bij BurgerAED / HartslagNu.
 • In 2014 zijn er 6 alarmeringen geweest, waarbij in totaal 112 vrijwilligers zijn opgeroepen. Na de oproepen heeft Polderhart nazorg geven aan de vrijwilligers die daar behoefte aan hadden.
 • Aan alle 25 AED's is het noodzakelijke onderhoud conform onderhoudsplan uitgevoerd.
 • Tijdens de herhalingslessen is ook aandacht aan nazorg besteed.
 • Er zijn 3 bestuursleden afgetreden en 3 nieuwe aangetreden.
 • Er is energie gestoken in het werven van middelen om de vervanging van de AED's te kunnen garanderen. Met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp is met succes onderhandeld over een investeringsbijdrage.

 

Financiële verantwoording 2014

Ontvangsten  Uitgaven
Subsidie gemeenten   € 6.112,00   Algemene kosten   € 724,57
CursusgeldenD   € 105,00   Onderhoud   € 3.784,78
Investeringssubsidie Schermer   € 27.000,00   Opleiding trainingskostenn   € 240,00
Overige inkomsten   € 114,88   Onderhoudsreserve  € 1.582,23
                       Vervanging AED reservering   € 27.000,00
          
Totaal   € 33.331,88   € 33.331,88