ANBI-logo.png

Naam van de instelling: Stichting Polderhart
RSIN: 820746514
Postadres: Noordeinde 62
 1843 JK Grootschermer

Doelstelling van Stichting Polderhart

 1. Het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotselinge stilstand in de bloedcirculatie door het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren in noodsituaties.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak om samen met de hulpdiensten te werken aan een aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert aan de overleving van de patiënt met de plotselinge stilstand in de bloedcirculatie in Nederland;
 2. Het bevorderen van het inzicht in en de kennis over de plotselinge stilstand van de bloedcirculatie en wat er zelf aan levensreddende hulp geboden kan worden;
 3. Het bevorderen van Automatische Externe Defibrillatoren en getrainde bedieners op openbare plekken, in de werkomgeving en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn
 4. Het geven van voorlichting in de breedste zin van het woord over het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED);
 5. Alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting:

Het beleid van de stichting is op een zo efficiënt mogelijke manier de doelstellingen, zoals vermeld in de statuten, te realiseren.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr. R. Hooijberg
Secretaris: mevr. I. Ehlebracht
Penningmeester: dhr. J. Konijn
Bestuurslid: dhr. O. van der Schaaff
Bestuurslid: mevr. M. Rietveld
Bestuurslid: dhr. M. Twint
Bestuurslid: mevr. R. van Borre

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten in 2016

 • Er is 5 keer vergaderd.
 • Aan groep 8 van de basisscholen in de gemeenten Graft-De Rijp en de Schermer is voorlichting gegeven.
 • Veel tijd is besteed aan de herhalingslessen van onze vrijwilligers. In totaal zijn er 6 herhalingsavonden in de diverse dorpskernen gehouden waar 97 personen aan deelnamen. Er is 1 opleidingsavond geweest waarbij 17 personen zijn opgeleid.
 • Veel vrijwilligers hebben we begeleid met het aanmelden bij HartslagNU of het verlengen van hun aanmelding.
 • Op 29 sept. (Dress Red Day) is een speciale avond voor vrijwilligers en belangstellenden georganiseerd waarbij twee gastsprekers en een gereanimeerd persoon waren uitgenodigd.
 • In totaal hebben we sinds de oprichting 436 mensen opgeleid waarvan er 230 zijn aangemeld bij BurgerAED / HartslagNu.
 • In 2016 zijn er 8 alarmeringen geweest, waarbij in totaal 146 vrijwilligers zijn opgeroepen. Na de oproepen heeft Polderhart nazorg geven aan de vrijwilligers die daar behoefte aan hadden.
 • Aan alle 25 AED's is het noodzakelijke onderhoud conform onderhoudsplan uitgevoerd. In een logboek zijn alle accu's en pads geregistreerd.
 • Tijdens de herhalingslessen hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan verschillende casussen.
 • Het bestuur is weer voltallig door het toetreden van een nieuw lid en bestaat uit 7 personen. In november is het bestuur tijdelijk uitgebreid naar 8 personen.
 • Door subsidie middels de zgn. Plasterkgelden zijn alle 25 AED's vervangen door AED's van het merk Defibtech Lifeline. Het totaal aantal AED's is uitgebreid naar 26.

 

Financiële verantwoording 2016

Ontvangsten  Uitgaven
Subsidie gemeente   € 3.662,00   Algemene kosten   € 1.387,00
Cursusgelden   € 435,00   Onderhoudskosten   € 1144,00
Sponsoring/vergoedingen   € 4.304,00   Dotatie voorziening reserve   € 4670,00
       Dotatie voorziening verzekeringen  € 1.200,00
          
Totaal   € 8.401,00   € 8.401,00