ANBI-logo.png

Naam van de instelling: Stichting Polderhart
RSIN: 820746514
Postadres: Noordeinde 62
 1843 JK Grootschermer

Doelstelling van Stichting Polderhart

 1. Het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotselinge stilstand in de bloedcirculatie door het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren in noodsituaties.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak om samen met de hulpdiensten te werken aan een aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert aan de overleving van de patiënt met de plotselinge stilstand in de bloedcirculatie in Nederland;
 2. Het bevorderen van het inzicht in en de kennis over de plotselinge stilstand van de bloedcirculatie en wat er zelf aan levensreddende hulp geboden kan worden;
 3. Het bevorderen van Automatische Externe Defibrillatoren en getrainde bedieners op openbare plekken, in de werkomgeving en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn
 4. Het geven van voorlichting in de breedste zin van het woord over het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED);
 5. Alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting:

Het beleid van de stichting is op een zo efficiënt mogelijke manier de doelstellingen, zoals vermeld in de statuten, te realiseren.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mevr. R. van Borre
Secretaris: mevr. I. Ehlebracht
Penningmeester: dhr. J. Konijn
Bestuurslid: dhr. O. van der Schaaff
Bestuurslid: mevr. M. Rietveld
Bestuurslid: dhr. M. Twint
Bestuurslid: dhr. S. Weel

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten in 2019

 • Er is 4 keer vergaderd.
 • Aan groep 8 van de basisscholen in de gemeenten Graft-De Rijp en de Schermer is voorlichting gegeven.
 • In 2019 zijn zeven herhalingslessen gehouden voor 99 personen.
 • in 2019 zijn er twee opleidingsavonden georganiseerd. In totaal zijn er 41 personen opgeleid in reanimeren en bedienen AED.
 • Stichting Polderhart is partner van zowel de Hartstichting als HartslagNu.
 • Stichting Polderhart heeft in 2019 een extra AED opgehangen. Nu zijn er in totaal 29 AED's.
 • Er zijn oude kasten vervangen door nieuwe moderne kasten met cijferslot.
 • Aan alle 29 AED's is het noodzakelijke onderhoud conform onderhoudsplan uitgevoerd. In een logboek zijn alle accu's en pads geregistreerd.

 

Financiële verantwoording 2019

Onze voornaamste wervingsbron is de subsidie van de gemeente Alkmaar. Die op basis van een opstelling van begrote opbrengsten en kosten het geprognosticeerd exploitatieverlies als subsidie aanzuivert.

Balans 31-12-2019

Activa    Passiva 
Bankrekeningen   € 24.186,00   Onderhoudsreserve   € 16.386,00
       Reservering voor opleidingen   € 2.000,00
       Voorziening verzekering eigen risico   € 5.400,00
       Crediteuren  € 400,00
         
Totaal   € 24.186,00   € 24.186,00

Winst- en verliesrekening 2019

Baten    Lasten 
Subsidie gemeente   € 4.000,00   Algemene kosten   € 1.517,00
Cursusgelden   € 457,00   Onderhoudskosten   € 1.132,00
   Dotatie Onderhoudsreserve   € 311,00
Renteopbrengst    €  3,00   Dotatie voorziening verzekeringen  € 1.500,00
          
Totaal   € 4.460,00   € 4.460,00