ANBI-logo.png

Naam van de instelling: Stichting Polderhart
RSIN: 820746514
Postadres: Noordeinde 62
 1843 JK Grootschermer

Doelstelling van Stichting Polderhart

 1. Het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotselinge stilstand in de bloedcirculatie door het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren in noodsituaties.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak om samen met de hulpdiensten te werken aan een aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert aan de overleving van de patiënt met de plotselinge stilstand in de bloedcirculatie in Nederland;
 2. Het bevorderen van het inzicht in en de kennis over de plotselinge stilstand van de bloedcirculatie en wat er zelf aan levensreddende hulp geboden kan worden;
 3. Het bevorderen van Automatische Externe Defibrillatoren en getrainde bedieners op openbare plekken, in de werkomgeving en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn
 4. Het geven van voorlichting in de breedste zin van het woord over het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED);
 5. Alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting:

Het beleid van de stichting is op een zo efficiënt mogelijke manier de doelstellingen, zoals vermeld in de statuten, te realiseren.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mevr. R. van Borre
Secretaris: mevr. I. Ehlebracht
Penningmeester: dhr. J. Konijn
Bestuurslid: dhr. O. van der Schaaff
Bestuurslid: mevr. M. Rietveld
Bestuurslid: dhr. M. Twint
Bestuurslid: dhr. S. Weel

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten in 2021

 • Er is in 2021 drie keer vergaderd. Andere contacten zijn in verband met de coronamaatregelen via de bestuursapp gedaan.
 • Aan groep 8 van de basisscholen is dit jaar geen voorlichting gegeven in verband met de coronamaatregelen.
 • Er zijn 2 herhalingslessen georganiseerd. Er is daarbij rekening gehouden met de geldende richtlijnen van de reanimatieraad wat betreft de coronamaatregelen.
 • In 2021 is er geen opleidingsavond georganiseerd vanwege de coronamaatregelen.
 • Stichting Polderhart is partner van zowel de Hartstichting als HartslagNu.
 • Stichting Polderhart heeft in 2021 in totaal 29 AED's in beheer.
 • Alle AED's en kasten zijn 6 keer gecontroleerd op inzetbaarheid, verwarming, geluidsalarm en staat van de kast. Er is het noodzakelijke onderhoud conform het onderhoudsplan uitgevoerd. In een logboek zijn alle accu's en pads geregistreerd.
 • Stichting Polderhart heeft geen inzicht meer in de alarmeringen i.v.m. de AVG.
 • Na een alarmering kan een hulpverlener bij Stichting Polderhart terecht voor nazorg.

 

Financiële verantwoording 2021

Balans 31-12-2021

Activa    Passiva 
Bankrekeningen   € 27.268,00   Onderhoudsreserve   € 16.868,00
       Reservering voor opleidingen   € 2.000,00
       Voorziening verzekering eigen risico   € 8.400,00
         
Totaal   € 27.268,00   € 27.268,00

Winst- en verliesrekening 2021

Baten    Lasten 
Subsidie gemeente   € 4.000,00   Algemene kosten   € 644,00
Renteopbrengst   € 3,00   Onderhoudskosten   € 404,00
   Dotatie onderhoudsreserve   € 1.455,00
   Dotatie voorziening verzekering eigen risico  € 1.500,00
          
Totaal   € 4.003,00   € 4.003,00