ANBI-logo.png

Naam van de instelling: Stichting Polderhart
RSIN: 820746514
Postadres: Noordeinde 62
 1843 JK Grootschermer

Doelstelling van Stichting Polderhart

 1. Het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotselinge stilstand in de bloedcirculatie door het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak, het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren in noodsituaties.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak om samen met de hulpdiensten te werken aan een aanpak waarbij iedereen een bijdrage levert aan de overleving van de patiënt met de plotselinge stilstand in de bloedcirculatie in Nederland;
 2. Het bevorderen van het inzicht in en de kennis over de plotselinge stilstand van de bloedcirculatie en wat er zelf aan levensreddende hulp geboden kan worden;
 3. Het bevorderen van Automatische Externe Defibrillatoren en getrainde bedieners op openbare plekken, in de werkomgeving en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn
 4. Het geven van voorlichting in de breedste zin van het woord over het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED);
 5. Alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting:

Het beleid van de stichting is op een zo efficiënt mogelijke manier de doelstellingen, zoals vermeld in de statuten, te realiseren.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mevr. R. van Borre
Secretaris: mevr. I. Ehlebracht
Penningmeester: dhr. J. Konijn
Bestuurslid: dhr. O. van der Schaaff
Bestuurslid: mevr. M. Rietveld
Bestuurslid: dhr. M. Twint
Bestuurslid: dhr. S. Weel

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteiten in 2022

 • Er is in 2022 3 keer vergaderd. Andere contacten zijn in verband met de coronamaatregelen via de bestuursapp gedaan.
 • Er is geen voorlichting gegeven aan de groepen 8 van de basisscholen in verband met de coronamaatregelen.
 • Er zijn 3 herhalingslessen georganiseerd. Het aantal personen liep terug. Er is er een pauze ingelast en een enquête gehouden. Corona bleek de oorzaak van de verminderde belangstelling.
 • Er zijn 2 opleidingsavonden georganiseerd. Er was echter animo voor 1 avond. 14 Personen hebben hun certificaat gehaald.
 • Stichting Polderhart is partner van zowel de Hartstichting als HartslagNu.
 • Stichting Polderhart had in 2022 in totaal 29 AED's in beheer.
 • Alle AED's en kasten zijn 6 keer gecontroleerd op inzetbaarheid, verwarming, geluidsalarm en staat van de kast. In een logboek zijn alle accu's en pads geregistreerd.
 • Stichting Polderhart heeft geen inzicht meer in de alarmeringen i.v.m. de AVG.
 • Na een alarmering kan een hulpverlener bij Stichting Polderhart terecht voor nazorg.

 

Financiële verantwoording 2022

Balans 31-12-2022

Activa    Passiva 
Bankrekeningen   € 27.427,00   Onderhoudsreserve   € 15.527,00
       Reservering voor opleidingen   € 2.000,00
       Voorziening verzekering eigen risico   € 9.900,00
         
Totaal   € 27.427,00   € 27.427,00

Winst- en verliesrekening 2021

Baten    Lasten 
Subsidie gemeente   € 4.000,00   Algemene kosten   € 1504,00
Ontvangen cursusgelden   € 190,00   Onderhoudskosten   € 1189,00
Renteopbrengst   € 3,00   Dotatie voorziening verzekering eigen risico   € 1.500,00
       
      
          
Totaal   € 4.193,00   € 4.193,00